ZAMAWIASZ PREZENTY?

ZAMÓW DO 21.12, ABY TWOJA PRZESYŁKA DOTARŁA NA ŚWIĘTA

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

1
Podstawowe informacje

1a Regulamin dotyczy wyłącznie sprzedaży konsumenckiej. Jeżeli masz zamiar dokonać zakupu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, to sprzedaży takiej nie obejmuje Część I niniejszego Regulaminu. W takim wypadku obowiązująca jest Część II Regulaminu – Sklep dla Biznesu.

1b Regulamin dotyczy zasad składania oraz realizacji Zamówień na zakup Towaru wybranego przez Kupującego spośród pozycji znajdujących się w Sklepie Internetowym Sprzedającego, a także dostarczenie go Kupującemu w wybrany przez niego i dostępny sposób na podstawie umowy Sprzedaży. Umowa sprzedaży zostaje nawiązana przez Kupującego ze Sprzedającym zgodnie z treścią Regulaminu.

1c Regulamin dotyczy wyłącznie sprzedaży Towarów, których opis, zawierający charakterystykę i cenę, Sprzedający zamieścił na stronie internetowej whiteheart.pl za cenę wskazaną na stronie internetowej. Zamówienie odbywa się na podstawie złożonego za pośrednictwem strony internetowej formularza Zamówienia.

1d Sprzedającym w rozumieniu Regulaminu jest JANSTA Jan Stawiński zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 7822896967 oraz REGON: 388147857.

2
Zamówienie Towaru

2a Zamówienie następuje za pośrednictwem drogi elektronicznej przy pomocy formularza dostępnego na stronie internetowej whiteheart.pl. Wskazany formularz należy wypełnić oraz zaznaczyć opcję: „Złóż zamówienie”.

2b Do złożenia zamówienia niezbędne jest oświadczenie o zapoznaniu się oraz zaakceptowaniu Regulaminu.

2c Zaznaczenie opcji „Akceptuję” w oknie zawierającym treść regulaminu skutkować będzie domniemaniem, że Kupujący przeczytał jego treść i że jest ona dla niego całkowicie zrozumiała, a poszczególne jego postanowienia są przez niego akceptowane.

2d Wszelkie zapytania dotyczące Regulaminu należy kierować na adres mailowy: info@whiteheart.pl.

3
Rejestracja i realizacja zamówienia

3a Z chwilą otrzymania informacji o rejestracji Zamówienia przez Sprzedającego, Kupujący ma możliwość uiszczenia ceny Zamówienia, w celu przyjęcia realizacji przez Sprzedającego.

3.2. Zaksięgowanie opłaty prawidłowo uiszczonej przez Kupującego tytułem realizacji Zamówienia zobowiązuje Sprzedającego do niezwłocznego przyjęcia Zamówienia do realizacji i poinformowania o tym Kupującego za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej podanego przez Kupującego w formularzu Zamówienia.

4
Zamówienie

Wartość Zamówienia obejmuje cenę zamówionego towaru netto, która to cena powiększona jest o naliczony dla niej, właściwy podatek VAT jak również o koszt dostarczenia towaru w kwocie wskazanej w ofercie.

5
Waga zamówienia

Towary składające się na jedno, dostarczane równocześnie Zamówienie, nie mogą przekraczać swoją łączną, sumaryczną wagą 25 kg.

6
Obowiązki sprzedawcy

6a Sprzedający zobowiązuje się do przeniesienia na Kupującego własności zamówionego Towaru oraz do dostarczenia zamówienia Kupującemu. Zobowiązanie to powstaje z chwilą opłacenia zamówienia przez Kupującego w pełnej wysokości.

6b Towar będący przedmiotem Zamówienia zostanie dostarczony Kupującemu bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni. Termin ten zaczyna biec od dnia opłacenia przez Kupującego pełnej wysokości Zamówienia.

6c Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia Kupującemu Towaru wolnego od wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny zarówno za dostarczenie Towaru zgodnego z Zamówieniem, jak i za przebieg dostawy na adres wskazany przez Kupującego w Zamówieniu.

7
Zapłata

7a Uiszczenie zapłaty za Zamówienie może nastąpić za pośrednictwem witryny płatniczej znajdującej się pod adresem przelewy24.pl albo przelewem bankowym.

7b W przypadku wyboru oraz uiszczenia zapłaty przelewem bankowym Kupujący zobowiązany jest do wskazania numeru złożonego przez siebie Zamówienia w tytule przelewu.

7c Jeżeli przelew nie następuje z konta Kupującego, w jego tytule musi znaleźć się dokładna informacja o osobie Kupującego, który złożył zamówienie.

8
Początek umowy

Opłacenie przez Kupującego pełnej wartości Zamówienia, które zostało wcześniej prawidłowo złożone i zarejestrowane przez Sprzedającego, powoduje zawarcie między Sprzedającym a Kupującym umowy Sprzedaży, która podlega niniejszemu Regulaminowi.

9
Umowa

Umowy zawierane na podstawie Regulaminu podlegają prawu Rzeczypospolitej Polskiej, językiem tych umów jest język polski, a spory z nimi związane podlegają procedurze reklamacyjnej określonej w niniejszym Regulaminie, a po jej wyczerpaniu będą rozstrzygane przez Sądy Rzeczypospolitej Polskiej.

10
Termin płatności

Nieopłacenie Zamówienia w terminie 14 dni od dnia jego złożenia, skutkować będzie anulowaniem Zamówienia.

11
Dostarczenie Zamówienia

11a Regulamin zostanie udostępniony Kupującemu wraz z Zamówieniem oraz adnotacją, że jest on także dowodem na zawarcie umowy zakupu.

11b Regulamin jest również udostępniony przez Sprzedającego na stronie https://whiteheart.pl/?page_id=1593, także w wersjach archiwalnych.

12
Dodatkowe informacje o Zamówieniu

Jeżeli dany produkt objęty jest gwarancją lub pakietem usług posprzedażowych, to dokładna informacja o zakresie tych usług zostaje udostępniona w Sklepie wraz ze specyfikacją towaru.

13
Dostarczenie Zamówienia

Towar jest dostarczany Kupującemu w sposób wybrany przez Zamawiającego.

14
Nieodebranie Zamówienia

14a Bezskuteczne doręczenie zachodzi wtedy, gdy Zamówienie nie zostanie podjęte przez Kupującego pomimo jego dostarczenia na adres wskazany przez Kupującego.

14b Dwukrotnie bezskuteczne doręczenie Zamówienia skutkuje zaprzestaniem dalszych prób doręczenia Zamówienia jak również możliwością odbioru Zamówienia w siedzibie Sprzedającego w terminie 14 dni od dnia doręczenia Kupującemu wezwania do odbioru.

15
Nieodebranie Zamówienia

15a Nieodebranie Zamówienia w terminie określonym w punkcie 14b skutkować będzie anulowaniem Zamówienia przez Sprzedającego i zwrotem wartości Zamówienia pomniejszonej o koszty związane z próbą dostarczenia Zamówienia.

15b Wydanie Zamówienia Kupującemu w ramach odbioru osobistego, w związku z bezskutecznością doręczenia wymaga okazania dowodu uiszczenia ceny Zamówienia oraz potwierdzenia tożsamości odbierającego.

15c Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy wydania Zamówienia osobie, która nie potwierdzi swojej tożsamości i nie okaże upoważnienia Kupującego do odbioru Zamówienia.

16
Prawo do odstąpienia

16a Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia, w którym zgodnie z warunkami tej umowy Kupujący otrzymał Zamówienie.

16b Dla zachowania wskazanego powyżej terminu na odstąpienie od umowy, wystarczy nadanie na adres Sprzedającego listu zawierającego podpisane oświadczenie o odstąpieniu lub też wysłanie takiego oświadczenia pocztą elektroniczną na adres info@whiteheart.pl. Oświadczenie przesłane drogą elektroniczną powinno zawierać załączony skan podpisanego oświadczenia.

16c Odstąpienia dokonać można także przy wykorzystaniu formularza znajdującego się w załączniku do Regulaminu. Formularz zostanie także doręczony Kupującemu łącznie z Zamówieniem.

17
Skutki odstąpienia

17a W razie skorzystania z prawa do odstąpienia, Kupujący odsyła Zamówienie Sprzedającemu na własny koszt.

17b Towar musi zostać zwrócony Sprzedającemu równocześnie z oświadczeniem o odstąpieniu, w formie nienaruszonej, z zachowaniem zabezpieczeń opakowania. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem zapłaty za Zamówienie do chwili otrzymania prawidłowo zwróconego Zamówienia lub do chwili dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania przez Kupującego, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

17c Wykonanie prawa do odstąpienia od umowy przez Kupującego, który jest Konsumentem i zwrócenie Towaru Sprzedawcy skutkuje obowiązkiem niezwłocznego zwrotu Kupującemu przez Sprzedającego kwoty stanowiącej całkowitą wartość Zamówienia.

18
Dokumenty konieczne do reklamacji lub odstąpienia

Zarówno podczas reklamacji, jak i podczas odstąpienia, Sprzedający zastrzega sobie prawo do uzależnienia zwrotu ceny Zamówienia od doręczenia dowodu płatności za Zamówienie oraz dowodu jego odbioru.

19
Składanie reklamacji

Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia do umowy Sprzedaży należy składać w formie pisemnej, przez co należy rozumieć pisemne oświadczenie wskazujące rodzaj uchybienia opatrzone odręcznym podpisem przez Kupującego. Reklamacje i zastrzeżenia Kupującego należy doręczyć Sprzedającemu skanem na adres e-mail: info@whiteheart.pl.

20
Czynności reklamacyjne Sprzedawcy

20a Skutecznie złożoną reklamacje Sprzedający przeprowadza bezzwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od daty doręczenia Sprzedającemu stosownego oświadczenia.
20b Przed upływem powyższego terminu Sprzedający nada na adres Kupującego przesyłkę zawierającą decyzję o rozpatrzeniu reklamacji lub wezwanie do złożenia dokumentów lub dalszych wyjaśnień. Termin na rozpatrzenie reklamacji biegnie w ten sposób na nowo od chwili dostarczenia Sprzedającemu niezbędnych w sprawie dokumentów lub wyjaśnień do których dostarczenia Kupujący został wezwany.

20c Wezwania do dostarczenia wskazane w pkt. 20b będzie ponawiane wyłącznie wtedy, gdy materiał dostarczony przez Kupującego budzi uzasadnione wątpliwości co do osoby Kupującego, istnienia umowy Sprzedaży lub faktu wystąpienia uchybień w wykonaniu obowiązków Sprzedającego.

21

Rozstrzygnięcie reklamacji

21a Wyczerpanie procedury następuje z chwilą wydania decyzji uwzględniającej, częściowo uwzględniającej lub odmownej w sprawie reklamacji. Wydanie decyzji uwzględniającej reklamację w całości lub w części powoduje rozpoczęcie przez Sprzedającego czynności mających na celu spełnienie żądań Kupującego w zakresie uwzględnionej reklamacji.

21b Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Kupującemu przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń przed sądem powszechnym Rzeczypospolitej Polskiej.

22
Kontakt

22a Umowa sprzedaży zawarta na podstawie Regulaminu jest traktowana jako zawarta na odległość, podczas której Strony kontaktują się na poniższe sposoby:

  • przy złożeniu Zamówienia – za pośrednictwem formularza Zamówienia dostępnego pod adresem: whiteheart.pl, online poprzez wypełnienie formularza i wybranie znajdującego się na opcji „Złóż zamówienie”;
  • przy rejestracji zamówienia i przyjęcia Zamówienia do realizacji – za pośrednictwem poczty elektronicznej, przy czym Sprzedający posługuje się adresami e-mail: info@whiteheart.pl na adres poczty elektronicznej wskazany przez Kupującego w formularzu Zamówienia. Wiadomości generowane automatycznie zawierają stosowne pouczenie w tym zakresie;
  • przy wszystkich pozostałych czynnościach związanych z wykonaniem umowy oraz z dostawą Zamówienia, a także we wszelkich innych przypadkach komunikacji pomiędzy Stronami – za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: info@whiteheart.pl;

22b Dostarczający Zamówienie obowiązany jest kontaktować się z Kupującym telefonicznie, mailowo, poprzez stronę internetową lub aplikację w celu ustalenia dnia i godziny dostarczenia przesyłki na adres wskazany w Zamówieniu.

23
Ochrona danych

23a Administratorem danych osobowych zgromadzonych w związku ze składaniem Zamówień jest Organizator. Dane osobowe Uczestników Promocji przetwarzane są przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn.zm.).

23b Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie w zakresie wymaganym przez formularz Zamówienia uniemożliwia złożenie Zamówienia.

23c Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych udostępnionych Sprzedającemu, do żądania ich zmiany oraz do żądania ich natychmiastowego usunięcia.

Regulamin sklepu internetowego dla przedsiębiorców

Formularz odstąpienia od umowy

Zamknij
Zaloguj
Zamknij
Koszyk (0)

Brak produktów w koszyku. Brak produktów w koszyku.Waluta